Manasa-Srivatsa
Amith-Lavisha
Akshatha-Pruthu
Kousalya-Shusheeth
Akshatha-Pruthu
Deepa-Pavan
Pooja-Deepak
kshama-gaurav
Nagashree-Karthik
avinash-akshatha
Deepa-Pavan
vrishali-rishi
shwetha-keshava